HET PAULUSGILDE  

Vereniging van beeldende kunstenaars te Winssen gemeente Beuningen

 

PRIVACYVERKLARING

Vereniging voor amateur beeldende kunstenaars Het Paulusgilde, gevestigd te Winssen  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.paulusgilde.nl/contact/

Het Paulusgilde kent geen specifieke Functionaris Gegevensbescherming. Gezien de omvang van de stichting en de aard van de kernactiviteiten is dit niet vereist.

Vragen, verzoeken of opmerkingen over deze verklaring en/of het privacy beleid kunnen worden gericht aan het bestuur van de vereniging, bereikbaar per mail via: secretariaat.paulusgilde@gmail.com

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Paulusgilde verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van Het Paulusgilde /of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt of verstrekt hebt.

 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam, voorletters

- Geboortedatum

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers

Het komt geregeld voor dat op de website van Het Paulusgilde foto’s geplaatst worden van activiteiten van Het Paulusgilde. Deelnemers en vrijwilligers worden geacht hiervan op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan als zij deelnemen. Het kan hier ook kinderen betreffen die jonger dan 16 jaar zijn. Hiervoor geldt dat wanneer betrokkene, ouder of voogd hiertegen bezwaar aantekenen, dat Het Paulusgilde betreffende afbeelding van de website zal verwijderen. Het bezwaar kan worden gemeld via het e-mailadres: secretariaat.paulusgilde@gmail.com 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Paulusgilde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

o  Het innen van jouw contributie

o  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

o  Je te informeren over Het Paulusgilde en haar activiteiten

 Geen geautomatiseerde besluitvorming

Het Paulusgilde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid) tussen zit.

 

Het Paulusgilde gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

o  Windows en Microsoft Office pakket (Word, Excel, Powerpoint) op de laptops van de voorzitter, secretaris en de penningmeester

o  Website: http://www.Paulusgilde.nl

o  E-mail

Het Paulusgilde kent een register van verwerkingsactiviteiten voor de persoons registraties. Hierin is opgenomen

o  de verwerkingsverantwoordelijke

o  eventueel adviseur

o  naam van de verwerking

o  doel van de verwerking

o  de betrokkenen

o  de geregistreerde gegevens

o  de bewaartermijn van de gegevens

o  ontvangers

o  de rechtmatige grondslag

o  de beveiliging van de gegevens

Dit register is gehecht aan deze privacyverklaring. Het Paulusgilde bewaart je persoons-gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen zijn te vinden in het register.

 Meldingsprocedures

Het is ons beleid om kennisgevingen, ongeacht of dergelijke kennisgevingen wettelijk vereist zijn, je aan te bieden via e-mailkennisgevingen (groepsmail), schriftelijke of papieren kennisgevingen, of door middel van opvallende plaatsing van een dergelijke kennisgeving op onze website, e.e.a. naar eigen goeddunken van het bestuur van Het Paulusgilde. We behouden ons het recht voor om de vorm en middelen te bepalen om jou kennisgevingen te verstrekken, tenzij dat jij je afmeldt voor bepaalde wijzen van kennisgeving. 


Wijzigingen in ons privacy beleid

Als wij ons privacy beleid en onze procedures wijzigen, zullen we die wijzigingen op onze website publiceren om je ervan bewust te houden welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we het kunnen vrijgeven. Wijzigingen in dit privacy beleid zijn van kracht wanneer ze op de website zijn geplaatst.

Als je vragen hebt over dit privacy beleid, de praktijken van deze site of je omgang met deze website, neem dan contact met ons op, schriftelijk, telefonisch of stuur dan een mail naar: secretariaat.paulusgilde@gmail.com

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Paulusgilde stelt jouw gegevens niet aan derden ter beschikking en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met instellingen, zoals koepelorganisaties, die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Paulusgilde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Links naar andere websites 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gebruikt door websites die zijn gelinkt aan de website van Het Paulusgilde, noch voor de informatie of content die hierin is opgenomen. Houd er rekening mee dat wanneer je een link gebruikt om via onze website naar een andere website te gaan, ons privacy beleid niet langer van kracht is. Het browsen en interactie op een andere website, inclusief die met een link op onze website, is onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website. 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Het Paulusgilde gebruikt geen technische of functionele cookies. Voor hosting van onze website maken we gebruik van de diensten van STRATO. STRATO slaat IP-adressen van website-bezoekers gedurende maximaal zeven dagen op in zogeheten logbestanden. Dit doen ze om cyberaanvallen te herkennen en af te weren. Daarna verwijderen ze de IP-adressen weer.

In de
FAQ van STRATO lees je meer informatie over de belangrijkste aspecten van de AVG en de omgang met gegevens van STRATO klanten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Paulusgilde. Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: secretariaat.paulusgilde@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek .

Het Paulusgilde wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Paulusgilde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk hierbij aan actuele software en gebruikelijke beveiligingsprogramma’s.

In de dagelijkse praktijk worden ook wel papieren lijsten van leden met NAW-gegevens en telefoonnummers gebruikt. Deze worden bij de beheerder bewaard in afgesloten kasten. De persoonsinformatie wordt zo beperkt mogelijk gehouden en afgestemd op het doel van het noodzakelijke gebruik van deze gegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van de vereniging via: secretariaat.paulusgilde@gmail.com

 

Inbreuk op beveiliging van persoonlijke informatie (datalekken)

In het geval dat persoonlijke informatie in gevaar wordt gebracht als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, zal het bestuur van Het Paulusgilde, tenminste als er een hoog risico voor de betrokkenen, onmiddellijk deze personen op de hoogte (laten) brengen van wie persoonlijke informatie is aangetast. 
Tevens zal het bestuur de Autoriteit Persoonsgegevens onmiddellijk op de hoogte stellen van datalekken, met uitzondering van die gevallen waarin het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokken personen.
De datalekken worden gedocumenteerd in een datalekken-overzicht.

 

Beuningen, 25 mei  2018

 


 

Deze tekst past u aan door erop te klikken.