HET PAULUSGILDE  

Vereniging van beeldende kunstenaars te Winssen gemeente Beuningen

 UITGEBREIDE ALGEMENE INFORMATIE  +  reglement  van De Noodschuur          

1. ALGEMEEN

Het Paulusgilde, opgericht in 1981, is een vereniging welke zich ten doel stelt de "Beeldende Kunst” als vrijetijdsbeoefening te bevorderen. De vereniging heeft statuten waarin de rechten en plichten van de leden notarieel zijn vastgelegd. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen. Het bestuur bestaat uit 5 personen die uit de vereniging zijn gekozen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

2. LIDMAATSCHAP 

2.1.  Om organisatorische redenen, o.a. huisvesting en begeleiding, dient het aantal leden beperkt te blijven tot circa 60 actieve leden. Liefhebberij in tekenen, schilderen en andere uitingen in vormgeven kan voldoende basis zijn om zich aan te melden als lid. De ervaring heeft echter geleerd dat men een betere aansluiting heeft bij het programma en de andere leden als men al over enige ervaring in tekenen en schilderen beschikt.

2.2.  Aanmelding als lid dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging. Toetreding van nieuwe leden geschiedt bij de start van het nieuwe seizoen, begin september. Aanmelden op een ander moment mag ook. In dat geval zal de contributie naar rato worden berekend. Inschrijfgeld voor nieuwe leden is altijd EUR 10

2.3.  Er zijn diverse soorten lidmaatschap mogelijk, t.w.  

a. Actief lid met begeleiding.  Deze leden kunnen aan alle activiteiten meedoen en hebben hun studiebijeenkomsten onder professionele begeleiding van een beeldend kunstenaar op dinsdagavond, woensdagmorgen en donderdagavond. Contributie  2019-2020  € 185,00  per jaar.

b. Sluimerleden .  Deze vorm van lidmaatschap is bedoeld voor mensen die niet de onder a. genoemde  studiebijeenkomsten bezoeken, maar wel aan de overige activiteiten willen deelnemen.  Bv. men heeft het een jaartje te druk met andere zaken. Men moet echter wel eerst minimaal 1 jaar actief lid zijn geweest om sluimerlid te kunnen worden.  Sluimerleden hebben ook voorrang bij toetreding tot een andere vorm van lidmaatschap, mits zij niet langer dan twee jaar sluimerlid zijn.  Contributie 2019-2020 € 54,00 per jaar.

c. Vriend van.    Deze vorm van lidmaatschap is bedoeld voor mensen die zich  bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de Algemene Leden Vergadering (ALV) vast te stellen bijdrage. Voor 2019-2020 is deze bijdrage vastgesteld op € 29,20 per jaar.  

Rechten van “Vriend van” : Toegang tot de ALV; Deelname aan seizoenopening- en sluitingsbijeenkomst;  Deelname aan Kerst/Nieuwjaars-viering; Deelname aan door Het PaulusGilde georganiseerde lezingen; Deelname aan speciaal daarvoor door het bestuur aangemerkte activiteiten. Exposeren op de benedenverdieping van de Noodschuur, uitsluitend in weekenden waarvoor zich geen leden als exposant hebben aangemeld. “Vriend van” heeft geen recht op deelname aan de wekelijkse studiebijeenkomsten en aan de jaarexpositie van Het PaulusGilde. 

3. CONTRIBUTIE

De penningmeester stuurt de rekeningen voor de contributie in juli/augustus naar de leden met een vervaldatum van 1 maand. De contributie dient overgemaakt te worden naar rekening 

 NL28 RABO 0107 2993 99 t.n.v. Het Paulusgilde o.v.v. uw naam (en voornaam) en contributie jaar. 

4. STUDIEBIJEENKOMSTEN IN ATELIER :

Beginnen weer in 1 september 2020 en men moet zich van te voren opgeven i,v,m, de mogelijke plekken .

- Wekelijkse aanmelding. Aanmelden vóór het weekend voorafgaande aan het desbetreffende dagdeel bij Annemiek:                                     a.martinusclaus@xs4all.nl

Bij binnenkomst moet een papieren presentielijst worden getekend. Deze wordt aan de beheerder gegeven die wettelijk verplicht is aantekening te houden van aanwezigen. Privacy is gewaarborgd.

4. 1. Actieve leden met begeleiding

Dinsdagavond:         19.30 uur tot ca. 21.30 uur 

Woensdagmorgen:    9.30 uur tot ca. 11.30 uur

Donderdagavond:    20.00 uur tot ca. 22.00 uur

Er wordt gewerkt aan de hand van een, samen met de begeleider, afgesproken programma met thema's zoals model, portret, stilleven, landschap en experimenteel.  Tijdens deze bijeenkomsten is een begeleider aanwezig om adviezen en aanwijzingen te geven.   Deze aanwijzingen zijn vrijblijvend en bedoeld ter bevordering van het artistiek niveau. Het volgen van een thema is ook vrijblijvend. Men kan ook aan een eigen onderwerp werken, waarbij ook advies en aanwijzingen worden gegeven.

4.2 Zaterdag - atelierdagen

De zaterdagen waarop geschilderd kan worden zijn gewijzigd. Op publicatiebord komt te hangen welke zaterdagen beschikbaar zijn en de openingstijden. De openingstijden op zaterdag zijn nog niet duidelijk op dit moment. Bij mooi weer bestaat de mogelijkheid om samen buiten te werken. Zie publicatiebord voor informatie.

5. ANDERE AKTIVITEITEN

5.1. Schilderweekend

Eens per jaar, meestal in april, wordt er een schilder- en contactweekend gehouden ergens in het land. Dit weekend wordt door enkele leden georganiseerd.

5.2. Overzichtstentoonstelling

Jaarlijks vindt er een presentatie plaats van het werk van bij voorkeur alle leden in de vorm van een overzichtstentoonstelling. Daarnaast wordt er individueel of in kleine groepjes geëxposeerd op diverse plaatsen in het land.

5.3. Diversen: Door het jaar heen worden diverse activiteiten georganiseerd zoals lezingen, werkbesprekingen, kunstfilms, museumbezoek in binnen- en buitenland. De ervaring is, dat de leden dit zelf organiseren, wat zeer op prijs wordt gesteld. Al deze activiteiten zijn van belang voor de kunstzinnige ontwikkeling en zeker ook voor "de sociale contacten" binnen het verenigingsleven.

5.4 . Algemene Leden Vergadering (ALV) : Eenmaal per jaar wordt er conform de statuten een algemene ledenvergadering gehouden, waarin belangrijke zaken als verkiezing bestuursleden, beoordeling begeleiders, financiële begroting, contributie, werkthema's, etc. aan de orde komen. Het is een goed gebruik om na de vergadering nog gezellig samen te zijn.

6. BIJZONDERE ZAKEN

6.1. Materiaal :  In het atelier zijn ezels en andere hulpmiddelen in voldoende mate aanwezig. Ander werkmateriaal zoals verf, doeken, etc. dienen zelf te worden meegebracht. In het atelier kan tegen betaling gebruik worden gemaakt van studie teken- en schetspapier (geld in het busje!)

6.2. Thema materiaal  : Bij bijzondere thema's zoals etsen, boetseren e.d. kan afgesproken worden om dit specifieke materiaal gezamenlijk in te kopen. .

6.3. Schoonmaken :  Voor het schoon- en werkbaar houden van het atelier bestaat een opruimrooster (zie publicatiebord). Het is vanzelfsprekend dat iedereen een paar keer per jaar even mee de handen uit de mouwen steekt.

6.4. Lidmaatschapskaart :  Een ieder ontvangt een lidmaatschapskaart, die o.m. recht geeft op kortingen bij enkele speciaalzaken.

6.5.  Groepsmail  :  Via de groepsmail worden de leden op de hoogte gehouden van de activiteiten en informatie.

6.6.  Publicatiebord :  Het publicatiebord is na de groepsmail het belangrijkste communicatiemiddel.  Voortdurend kennisnemen van de informatie is heel belangrijk om op de hoogte blijven over de gang van zaken en activiteiten binnen en buiten de vereniging. Slechts in bijzondere gevallen wordt informatie per post thuisgestuurd.

6.7.  De website  :  De website geeft algemene informatie over de vereniging en haar activiteiten, o.a. de exposities en De Noodschuur. 

6.8.  Lid worden :  Een verzoek tot lidmaatschap dient altijd via het secretariaat plaats te vinden. Dit om teleurstellingen te. voorkomen door verkeerde informatie.

6.8.  Inbreng van de leden  :  binnen de vereniging stelt men initiatief. zelfstandigheid, behulpzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zeer op prijs. Dit geldt niet alleen voor het artistieke deel. maar ook voor het organisatorische en huishoudelijke deel van het verenigingsleven. 

6.9.   Verenigingsjaar  :

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 30 juni en wordt afgesloten met een slotbijeenkomst.   Vanaf de maand mei is er geen begeleiding meer. De ervaring heeft geleerd dat daarvoor de opkomst bij de studie- avonden te gering is.  In principe is er tijdens de weken van de schoolvakanties ook geen begeleiding op de werkbijeenkomsten, tenzij anders vastgelegd in het geldende  begeleidingsschema.


 Huishoudelijk reglement van de Noodschuur – Ewijk


1             De verhuur van de Noodschuur is per week en gaat in op vrijdag en loopt
tot en met de volgende donderdag. Je huurt de benedenverdieping. De bovenverdieping is gereserveerd voor de verschillende Paulusleden die daar een plek voor het hele seizoen huren. Wanneer de bovenverdieping niet in gebruik is, b.v. na de kunstroute, dan mag de huurder van de benedenverdieping gratis ook gebruik maken van de bovenverdieping.

2             Zo spoedig mogelijk nadat u van de Noodschuurcommissie de bevestiging van de door u gevraagde huurperiode hebt ontvangen, dient u het verschuldigde huurbedrag over te maken op rekening NL79RABO0135496284 t.n.v. Het Paulusgilde o.v.v. de huurperiode en naam exposant met als uiterste betaaldatum 1 april  Wanneer een lid met een niet-lid exposeert betaalt ieder de helft van het verschuldigde huurbedrag.(op dit moment: de helft van € 30,- is € 15,- en de helft van € 60,- is € 30,- samen is dat € 45,- per week) Betaling dient dan te gebeuren door het totale bedrag in een keer over te maken onder vermelding van de huurperiode en de naam van de hoofdhuurder.

3             De exposant heeft de verplichting om tijdens de duur van de expositie
zaterdag en zondag tussen 12.00 en 17.00 uur aanwezig te zijn.

4             De Noodschuur is een galerie, atelier en expositieruimte.

 

Algemeen:

Het Paulusgilde biedt aan: de benedenverdieping van de  Noodschuur en het gebruik van alle voorzieningen zoals keuken en toilet, verlichting, verwarming e.d.

 In muren, binnen, buiten en houtwerk mogen geen spijkers en schroeven worden aangebracht.

Voorzieningen:

- Gordijnen om eventueel voor de ramen te bevestigen .- Gordijn voor open gedeelte tussen keuken en toilet- Juten zakken ter bescherming van werkstukken op de vloer

- Vlaggen, beach flag en borden, met het woord expositie, voor buiten

- Koelkast, koffiezetapparaat en serviesgoed.       - Gereedschapkist   - Brandblusapparaat

- Presentatiekribbe voor mappen met tekeningen.  - Verbandtrommel klein. - Ophangsysteem

- Tafels en stoelen voor binnen en buiten. - 6 consoles. - Kaartenmolen. Sleutelbeheer:

Er zijn 2 sleutels met klossen. De sleutel van de Noodschuur wordt opgehaald bij de vorige exposant.

1 sleutel met klos blijft in de Noodschuur voor de aanwezige exposant.
De reservesleutel ligt bij Francien van Sommeren, de Bas 10, Ewijk; tel. 0487521900 of 0619758188

 Keuken:

Beperkt aanwezig kop/schotels/theeglazen, limonade/bier/w ijnglazen.
Koffiezetapparaat met thermoskan (koffiefilter mt 4) Waterkoker, Koelkast

 Toilet:  Toiletpapier e.d. zelf meenemen - aanwezig

 Vuilnisbak is aanwezig.   Zelf het vuil afvoeren. 

 Verlichting:

Bij binnenkomst aan de linker- enrechterzijde van de deur vind je de aan/uitknoppen zowel van de beneden- als de bovenverdieping (de tijdschakelaar nietgebruiken) 

Lamp boven grote tafel is voorzien van een snoerschakelaar.
Kachel:  

Gasfles buiten open draaien (Bij het naar huisgaan weer sluiten!!)

Gaskraan bij kachel openen.  Regelaar op waakvlam zetten. Knop even ingedrukt houden(soms kan dat even duren).  Op de elektrische ontsteker een keer drukken.  Vervolgens gaat de waakvlam aan.

Daarna de regelaar opdraaien.   Het kan zijn dat de gasfles leeg raakt

Vervolgens de eerste gasfles dicht draaien en tweede gasfles buiten openen , door alleen maar aan de kraan bovenop de fles te draaien. Meer niet!

  • Gasflessen worden door het Bestuur besteld.  Sleutel gasflessenhek ligt in het bruine kistje.

Zelf meenemen: 

Theedoeken   +     Handdoeken   +  Vaatdoekjes, Toiletpapier, Schoonmaakmiddelen, Vuilniszakken

Vensters:  De ijzeren lamellen in de vensters NIET opendraaien.

 

De glazenvoorzetramen NIET openen.  

Bij het tussentijds verlaten:Alles afsluiten. Boven grendels op de luiken, Lichten uit.  Kranen dicht.

Bij het einde van de expositie: Kranen dicht. Koelkast leegmaken en schoonsoppen - stekker in stopcontact laten - deur dicht.  Stekker uit het stopcontact van koffiezetapparaat en waterkoker.

Lichten uit. Alles schoon achterlaten: toilet, keuken waaronder dus de koelkast, vloer, stoelen en tafels, buitengebeuren. Bloemen meenemen. Vuilniszakken verschonen, vuil meenemen

Ophangsystemen in de daarvoor bestemde bak. Gordijntjes eraf.  Juten zakken in de kruiwagen(boven).

Als exposant ben je zelf verantwoordelijk voor de geëxposeerde werkstukken! 

Namens De Noodschuurcommissie 

Francien en Theo van Sommeren